Upravit stránku

Za účelom vytvorenia jednotného informačného kanálu pre oznamovanie podnetov konania, ktoré je neetické, korupčné, protizákonné, porušujúce bezpečnosť práce alebo ochranu životného prostredia, vytvoril holding CZECHOSLOVAK GROUP etickú linku ET-LINK, na ktorú môže ktokoľvek podnet na vyššie uvedené konanie podať buď vo forme:

a) nahranie telefonického odkazu na čísle +420 733 678 454
b) zaslanie podnetu na e-mail etika@czechoslovakgroup.cz.

CZECHOSLOVAK GROUP jednoznačne preferuje, aby podnety neboli anonymné, pretože anonymné podnety predstavujú samy o sebe riziko neetického konania a zneužitia etickej linky. Nikomu ale nie je bránené, aby podnet podal aj anonymne.

Príjemcom podnetu je personálne riaditeľstvo holdingu  CZECHOSLOVAK GROUP, ktoré v prípade, že bol podaný podnet e-mailom, potvrdí odosielateľovi jeho prijatie a v lehote 14 dní ho informuje, ako bolo s podnetom naložené, prípadne v akej fáze riešenia sa nachádza. Po vyriešení podnetu informuje odosielateľa o výsledku.

CZECHOSLOVAK GROUP prehlasuje, že dôvodných podnetov na etickú linku si váži a ich podávanie podporuje. To samozrejme neplatí pre podnety nepravdivé či podnety s cieľom nespravodlivo obviniť inú osobu či spoločnosť. Takýto podnet sám o sebe predstavuje porušenie etického kódexu a protikorupčného programu CZECHOSLOVAK GROUP so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú.