Upravit stránku

Etický kódex

Etický kódex holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

 1. Tento etický kódex sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, či už v technickohospodárskych alebo robotníckych profesiách, management jednotlivých spoločností a skupiny aj členov predstavenstva. Niektoré jeho ustanovenia sa vzťahujú aj na špecifické skupiny zamestnancov (napr. obchodníci) alebo sa dotýkajú subjektov mimo holding  CZECHOSLOVAK GROUP (napr. dodávatelia a dealeri) v SR i iných krajinách, kde CZECHOSLOVAK GROUP pôsobí.
 2. Holding CZECHOSLOVAK GROUP trvá u svojich zamestnancov aj partnerov nielen na dodržiavaní požiadaviek právnych noriem, ale aj na vysokých etických štandardoch založených na čestnom správaní, dôvere, transparentnosti, otvorenosti, integrite a zodpovednosti.
 3.  Holding CZECHOSLOVAK GROUP sa zapojil do protikorupčného programu Transparency International pre oblasť Defence a jeho zamestnanci sú povinní oboznámiť sa s požiadavkami tohto programu a vo svojej činnosti konať v jeho duchu.
 4. Všeobecnú zodpovednosť za realizáciu protikorupčného programu holdingu CZECHOSLOVAK GROUP nesie predstavenstvo, manažérsky protikorupčný program realizuje personálny riaditeľ CZECHOSLOVAK GROUP, ktorý má vo veci protikorupčného programu priamy prístup k členom predstavenstva a zodpovedá za kontinuálne realizácie etickej a protikorupčnej agendy v spoločnosti. V jeho zodpovednosti je aj monitoring a vyhodnocovanie plnenia etického a protikorupčného programu CZECHOSLOVAK GROUP a tiež zavedenie formálneho procesu riešenia korupčných podozrení.
 5. Holding CZECHOSLOVAK GROUP u svojich zamestnancov dôsledne odmieta a zakazuje akékoľvek korupčné konanie, v prípade preukázania korupcie voči páchateľovi uplatňuje nárok na náhradu škody, ktorú holdingu spôsobil, z pravidla s ním okamžite ukončí pracovný pomer a podľa svojej zákonnej povinnosti bezodkladne nahlasuje korupčné konanie Polícii ČR , ktorá môže pristúpiť k začatiu trestného stíhania.
 6. Holding CZECHOSLOVAK GROUP zakazuje akékoľvek konanie zamestnancov v konflikte záujmov. Z toho vyplýva, že zamestnanci CZECHOSLOVAK GROUP sa nesmejú podieľať na dodávateľských a obchodných vzťahoch CZECHOSLOVAK GROUP na strane dodávateľov či odberateľov tovaru a služieb priamym alebo nepriamym spôsobom a nesmú mať žiadny osobný prospech z týchto vzťahov od iného subjektu než je CZECHOSLOVAK GROUP. Riziko konfliktu záujmov, ktoré vyplýva napr. z členstva rodinných príslušníkov či priateľov v orgánoch spoločností, ktoré sú dodávateľmi či odberateľmi spoločností holdingu, alebo držanie podielov v týchto spoločnostiach, by mal zamestnanec z preventívnych dôvodov ohlásiť personálnemu riaditeľovi CZECHOSLOVAK GROUP.
 7. V prípade dôvodného podozrenia z konania, ktoré je silno neetické, korupčné, narušujúce bezpečnosť práce, ochranu životného prostredia či poškodzujúce povesť  holdingu CZECHOSLOVAK GROUP, by mal zamestnanec alebo každý, kto sa o takomto správaní hodnoverným spôsobom dozvie, nahlásiť toto správanie cestou etickej linky CZECHOSLOVAK GROUP. Nemali by byť  podávané podnety bezvýznamné, bez dôkazov alebo dokonca nepravdivé s cieľom niekoho osobne poškodiť. Za takéto podnety je pôvodca  oznámenia  plne zodpovedný a môžu byť sankcionované vzhľadom k tomu, že narúšajú dôveru a štandardné pracovné vzťahy v spoločnosti a v konečnom dôsledku odporujú aj etickému kódexu.
 8. Zamestnanci  holdingu CZECHOSLOVAK GROUP, najmä príslušníci obchodného a marketingového oddelenia, sú povinní oboznámiť externých partnerov, najmä dealerov a dodávateľov, s protikorupčným programom CZECHOSLOVAK GROUP, resp. tými jeho časťami, ktoré sa externých partnerov týkajú.
 9. Obchodníci holdingu CZECHOSLOVAK GROUP aj jeho díleri sú povinní v procese vyhodnocovania obchodných príležitostí a rokovania o obchodných prípadoch brať do úvahy korupčné riziká. Tie sú dané hlavne tým, či je zákazník z verejného či súkromného sektoru, aká je pozícia krajiny pôvodu zákazníka v globálnom antikorupčním rebríčku Transparency International a aký je spôsob zadania (súťažné alebo oslovením jediného subjektu).
 10. Obchodníci holdingu CZECHOSLOVAK GROUP sú povinní preveriť z verejných zdrojov dostupných v médiách a na internete, či sa v súvislosti s externými partnermi CZECHOSLOVAK GROUP vyskytujú preukázané korupčné prípady a vziať to do úvahy pri obchodných rozhodnutí, a to vr. možnosti nevytváraní, resp. ukončenie vzťahov s partnermi, u ktorých sa korupcia objavila.
 11. V rámci budovania dobrých vzťahov najmä v obchodnej oblasti holding CZECHOSLOVAK GROUP zabezpečuje pre svojich partnerov štandardné služby vrátane možnosti hradenia nákladov pobytu partnerov CZECHOSLOVAK GROUP a poskytovania darov a pozorností. Je však zakázané zaisťovať partnerom neprimerane luxusné ubytovanie, neetické a drahé zábavné služby alebo im dávať dary, ktorých hodnota je zjavne neprimeraná. Toto konanie je považované za potenciálnu korupciu vo vzťahu k partnerom CZECHOSLOVAK GROUP. Rovnako tak majú manažéri a zamestnanci CZECHOSLOVAK GROUP, najmä na jeho obchodnom úseku, zákaz takéto zjavne neprimerané služby či luxusné dary prijímať. V prípade, že dôjde k takému konaniu zo strany partnera, má zamestnanec CZECHOSLOVAK GROUP povinnosť hlásiť túto skutočnosť nadriadenému.
 12. Na niektorých zahraničných trhoch môžu byť úradníkmi vo verejnom sektore požadované tzv. poplatky za vybavenie veci (Facilitation payments), ktoré sú podľa tamojšieho práva legálne. Je prísne zakázané, aby spoločnosti holdingu CZECHOSLOVAK GROUP poskytovali poplatky za sprostredkovanie. Do definície poplatkov za sprostredkovanie nespadajú obchodné provízie pre partnerov v súkromnom sektore, napr. na základe dealerských zmlúv, licenčných zmlúv a zmlúv o zastúpení.
 13. Zakazuje sa poskytovanie sponzorských darov, ktoré sú účelovo viazané na akúkoľvek obchodnú príležitosť vo verejnom alebo súkromnom sektore. Toto pravidlo obdobne platí aj pre dary politickým stranám a hnutiam. Účelom sponzoringu CZECHOSLOVAK GROUP je podpora vzdelávania (najmä technického), ďalej podpora športu, kultúry či neziskového sektora, a to najmä v regióne, kde spoločnosti holdingu CZECHOSLOVAK GROUP pôsobia.
 14. Cieľom etického kódexu je nielen jeho aplikácia v holdingu CZECHOSLOVAK GROUP, ale tiež podpora protikorupčnej agendy a poctivého podnikania do verejnosti i podnikateľského sektora v SR aj na zahraničných trhoch.

Tento Etický kódex nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Michal Strnad
Generálny riaditeľ CZECHOSLOVAK GROUP a.s.