Upravit stránku

Proti korupcii

Etický kódex holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

Jedným zo základných nástrojov protikorupčného programu CZECHOSLOVAK GROUP je etický kódex pre zamestnancov holdingu, ktorí sa k jeho dodržiavaniu povinne zaväzujú. Niektoré jeho ustanovenia sa však dotýkajú aj partnerov CZECHOSLOVAK GROUP, napr. obchodných zastúpení holdingu. Etický kódex holdingu CZECHOSLOVAK GROUP vychádza z požiadaviek programu britskej Transparency International. Etický kódex obsahuje:

  • zákaz korupčného konania
  • zákaz rokovaní v konflikte záujmov
  • nahlasovanie podnetu na korupčné či neetické konanie
  • zvláštne povinnosti na úseku obchodu pri plnení protikorupčného programu
  • zásady pri sponzoringu resp. pre dary politickým stranám a hnutiam
  • záväzok šíriť protikorupčný program aj mimo CZECHOSLOVAK GROUP

Pravidlá sponzoringu CZECHOSLOVAK GROUP

CZECHOSLOVAK GROUP sa ako spoločensky zodpovedný holding pôsobiaca v oblasti zbrojárskeho priemyslu v oblasti sponzoringových aktivít logicky zameriava najmä na podporu neziskových aktivít v regiónoch, kde jeho spoločnosti pôsobia. Môže sa jednať o aktivity športové, kultúrne, vzdelávacie či iné. Osobitné postavenie medzi nimi majú aktivity z oblasti vzdelania, ktoré podporujú rozvoj štúdia technických odborov, ktoré významne prispievajú k národnému bohatstvu ČR, posilňujú jej exportný potenciál a zároveň sa dlhodobo stretávajú s nedostatkom kvalitných študentov.

Pravidlom sponzoringu CZECHOSLOVAK GROUP je, že nesmie byť účelovo viazaný na realizácie akejkoľvek obchodnej príležitosti, či už vo verejnom alebo súkromnom sektore. Rovnako tak nesmie dôjsť ku sponzoringu, ktorý by v praxi naplnil definíciu konfliktov záujmov, tzn. napr. sponzoring projektov zamestnancov CZECHOSLOVAK GROUP a ich rodinných príslušníkov. Sponzorské aktivity CZECHOSLOVAK GROUP spravidla zverejňuje, a to formou tlačovej správy, informácií na svojich webových stránkach či uvedením v internom magazíne CSG.

Podpora politických strán a hnutí

Podpora politických strán a hnutí či individuálnych politicky činných osôb zo strany holdingu CZECHOSLOVAK GROUP musí byť transparentná. Zároveň táto pomoc nesmie byť nikdy viazaná na akúkoľvek obchodnú príležitosť vo verejnom sektore. CZECHOSLOVAK GROUP bude v rámci prípadnej podpory politických strán a hnutí striktne dodržiavať literu zákona.

Dary a pozornosti

V rámci budovania dobrých vzťahov najmä v obchodnej oblasti CZECHOSLOVAK GROUP zabezpečuje pre svojich partnerov štandardné služby vrátane možnosti hradenia nákladov pobytu partnerov holdingu CZECHOSLOVAK GROUP a poskytovania darov a pozorností.

Je však zakázané zaisťovať partnerom neprimerane luxusné ubytovanie, neetické a drahé zábavné služby alebo im dávať dary, ktorých hodnota je zjavne neprimeraná. Toto konanie je považované za potenciálnu korupciu vo vzťahu k partnerom CZECHOSLOVAK GROUP. Rovnako tak majú manažéri a zamestnanci spoločností holdingu CZECHOSLOVAK GROUP, najmä na ich obchodnom úseku, zákaz takejto zjavne neprimerané služby či luxusné dary prijímať. V prípade, že dôjde k takému konaniu zo strany partnera, má zamestnanec CZECHOSLOVAK GROUP povinnosť hlásiť túto skutočnosť nadriadenému.

Poplatky za sprostredkovanie (Facilitation payments)

Na niektorých zahraničných trhoch môžu byť úradníkmi vo verejnom sektore požadované tzv. poplatky za vybavenie veci (Facilitation payments), ktoré sú podľa tamojšieho práva legálne. Je prísne zakázané, aby spoločnosti holdingu CZECHOSLOVAK GROUP poskytovali poplatky za sprostredkovanie. Do definície poplatkov za sprostredkovanie nespadajú obchodné provízie pre partnerov v súkromnom sektore, napr. na základe dealerských zmlúv, licenčných zmlúv a zmlúv o zastúpení.

Účasť CZECHOSLOVAK GROUP na offsetových programoch

Hoci slovenská legislatíva v zhode s právom Európskej únie už neumožňuje zapojenie slovenských podnikov do offsetových programov v prípade verejných zákaziek českej vlády a ministerstiev, v rámci zahraničných kontraktov môže byť súčasťou podmienok aj plnenie offsetových programov. Typickou požiadavkou, a to aj v prípade vyspelých demokratických štátov, môže byť požiadavka na čiastočné prenesenie výroby, čo je možné považovať za tzv. priamy offset. Holding CZECHOSLOVAK GROUP v spolupráci so zahraničnými partnermi realizuje offsetové programy vždy v súlade s národnou legislatívou spravidla za účelom naplnenia požiadaviek zákazníka na získanie schopnosti produkty čiastočne vyrábať a samostatne servisovať. CZECHOSLOVAK GROUP odmieta a nepodieľa sa na offsetových programoch, ktorých náplňou je iba zadávanie zákaziek v odboroch nesúvisiacich s jej podnikaním, ktoré zahŕňajú korupčné riziko a mohli by byť zneužité ako korupčný kanál. O aktivitách, ktoré svojou náplňou možno zaradiť do kategórie priamych offsetov, CZECHOSLOVAK GROUP spravidla informuje verejne v rámci publicity okolo danej zákazky (prenesenie výroby pripadá do úvahy iba u významnejších a verejne kontrolovateľných projektov).

Etická linka (ET-LINK) CZECHOSLOVAK GROUP

Za účelom vytvorenia jednotného informačného kanálu pre oznamovanie podnetov konania, ktoré je neetické, korupčné, protizákonné, porušujúce bezpečnosť práce alebo ochranu životného prostredia, vytvoril holding CZECHOSLOVAK GROUP etickú linku ET-LINK, na ktorú môže ktokoľvek podnet na vyššie uvedené konanie podať buď vo forme:

a) nahranie telefonického odkazu na čísle +420 733 678 454
b) zaslanie podnetu na e-mail etika@czechoslovakgroup.cz.

CZECHOSLOVAK GROUP jednoznačne preferuje, aby podnety neboli anonymné, pretože anonymné podnety predstavujú samy o sebe riziko neetického konania a zneužitia etickej linky. Nikomu ale nie je bránené, aby podnet podal aj anonymne.

Príjemcom podnetu je personálne riaditeľstvo holdingu CZECHOSLOVAK GROUP, ktoré v prípade, že bol podaný podnet e-mailom, potvrdí odosielateľovi jeho prijatie a v lehote 14 dní ho informuje, ako bolo s podnetom naložené, prípadne v akej fáze riešenia sa nachádza. Po vyriešení podnetu informuje odosielateľa o výsledku.

CZECHOSLOVAK GROUP prehlasuje, že dôvodných podnetov na etickú linku si váži a ich podávanie podporuje. To samozrejme neplatí pre podnety nepravdivé či podnety s cieľom nespravodlivo obviniť inú osobu či spoločnosť. Takýto podnet sám o sebe predstavuje porušenie etického kódexu a protikorupčného programu CZECHOSLOVAK GROUP so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú.