Upravit stránku

Etický kodex holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

Jedním ze základních nástrojů protikorupčního programu CZECHOSLOVAK GROUP je etický kodex pro zaměstnance holdingu, kteří se k jeho dodržování povinně zavazují. Některá jeho ustanovení se však dotýkají i partnerů CZECHOSLOVAK GROUP, např. obchodních zastoupení holdingu. Etický kodex holdingu CZECHOSLOVAK GROUP vychází z požadavků programu britské Transparency International. Etický kodex obsahuje:

  • zákaz korupčního jednání
  • zákaz jednání ve střetu zájmů
  • nahlašování podnětu na korupční či neetické jednání
  • zvláštní povinnosti na úseku obchodu při plnění protikorupčního programu
  • zásady při sponzoringu resp. pro dary politickým stranám a hnutím
  • závazek šířit protikorupční program i mimo CZECHOSLOVAK GROUP

S celým textem Etického kodexu CZECHOSLOVAK GROUP se můžete seznámit zde:

Pravidla sponzoringu CZECHOSLOVAK GROUP

CZECHOSLOVAK GROUP se jako společensky odpovědný holding působící v oblasti zbrojního průmyslu v oblasti sponzoringových aktivit logicky zaměřuje zejména na podporu neziskových aktivit v regionech, kde jeho společnosti působí. Může se jednat o aktivity sportovní, kulturní, vzdělávací či jiné. Zvláštní postavení mezi nimi mají aktivity z oblasti vzdělání, které podporují rozvoj studia technických oborů, které významně přispívají k národnímu bohatství ČR, posilují její exportní potenciál a zároveň se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalitních studentů.

Pravidlem sponzoringu CZECHOSLOVAK GROUP je, že nesmí být účelově vázán na realizace jakékoliv obchodní příležitosti, ať už ve veřejném či soukromém sektoru. Stejně tak nesmí dojít ke sponzoringu, který by v praxi naplnil definici střetů zájmů. Sponzoringové aktivity CZECHOSLOVAK GROUP zpravidla zveřejňuje, a to formou tiskové zprávy, informací na svých webových stránkách či uvedením v interním magazínu CSG.

Podpora politických stran a hnutí

Podpora politických stran a hnutí či individuálních politicky činných osob ze strany holdingu CZECHOSLOVAK GROUP musí být transparentní. Zároveň tato podpora nesmí být nikdy vázána na jakoukoliv obchodní příležitost ve veřejném sektoru. CZECHOSLOVAK GROUP bude v rámci případné podpory politických stran a hnutí striktně dodržovat literu zákona.

Dary a pozornosti

V rámci budování dobrých vztahů zejména v obchodní oblasti CZECHOSLOVAK GROUP zajišťuje pro své partnery standardní služby včetně možnosti hrazení nákladů pobytu partnerů holdingu CZECHOSLOVAK GROUP a poskytování darů a pozorností.

Je však zakázáno zajišťovat partnerům nepřiměřeně luxusní ubytování, neetické a drahé zábavní služby nebo jim dávat dary, jejichž hodnota je zjevně nepřiměřená. Toto jednání je považováno za potenciální korupci ve vztahu k partnerům CZECHOSLOVAK GROUP. Stejně tak mají manažeři a zaměstnanci společností holdingu CZECHOSLOVAK GROUP, zejm. na jejich obchodním úseku, zákaz takovéto zjevně nepřiměřené služby či luxusní dary přijímat. V případě, že dojde k takovému jednání ze strany partnera, má zaměstnanec CZECHOSLOVAK GROUP povinnost hlásit tuto skutečnost nadřízenému.

Poplatky za zprostředkování (facilitation payments)

Na některých zahraničních trzích můžou být úředníky ve veřejném sektoru požadovány tzv. poplatky za vyřízení věci (facilitation payments), které jsou podle tamního práva legální. Je přísně zakázáno, aby společnosti holdingu CZECHOSLOVAK GROUP poskytovaly poplatky za zprostředkování. Do definice poplatků za zprostředkování nespadají obchodní provize pro partnery v soukromém sektoru, např. na základě dealerských smluv, licenčních smluv či smluv o obchodním zastoupení.

Účast CZECHOSLOVAK GROUP na offsetových programech

Přestože česká legislativa ve shodě s právem Evropské unie již neumožňuje zapojení českých podniků do offsetových programů v případě veřejných zakázek české vlády a ministerstev, v rámci zahraničních kontraktů může být součástí podmínek i plnění offsetových programů. Typickým požadavkem, a to i v případě vyspělých demokratických států, může být požadavek na částečné přenesení výroby, což lze považovat za tzv. přímý offset. Holding CZECHOSLOVAK GROUP ve spolupráci se zahraničními partnery realizuje offsetové programy vždy v souladu s národní legislativou zpravidla za účelem naplnění požadavků zákazníka na získání schopnosti produkty částečně vyrábět a samostatně servisovat. CZECHOSLOVAK GROUP odmítá a nepodílí se na offsetových programech, jejichž náplní je pouze zadávání zakázek v oborech nesouvisejících s jejím podnikáním, které v sobě zahrnují korupční riziko a mohly by být zneužity jako korupční kanál. O aktivitách, které svou náplní lze zařadit do kategorie přímých offsetů, CZECHOSLOVAK GROUP zpravidla informuje veřejně v rámci publicity okolo dané zakázky (přenesení výroby připadá v úvahu pouze u významnějších a veřejně kontrolovatelných projektů).

Etická linka (ET-LINK) CZECHOSLOVAK GROUP

Za účelem vytvoření jednotného informačního kanálu pro sdělování podnětů na jednání, které je neetické, korupční, protizákonné, porušující bezpečnost práce nebo ochranu životního prostředí, zřídil holding CZECHOSLOVAK GROUP etickou linku ET-LINK, na kterou může kdokoliv podnět na výše uvedené jednání podat buďto ve formě:

a) nahrání telefonického vzkazu na čísle +420 733 678 454
b) zaslání podnětu na e-mail etika@czechoslovakgroup.cz.

CZECHOSLOVAK GROUP jednoznačně preferuje, aby podněty nebyly anonymní, protože anonymní podněty představují samy o sobě riziko neetického jednání a zneužití etické linky. Nikomu ale není bráněno, aby podnět podal i anonymně.

Příjemcem podnětu je personální ředitelství holdingu CZECHOSLOVAK GROUP, které v případě, že byl podnět podán e-mailem, potvrdí odesilateli jeho přijetí a ve lhůtě 14 dní ho informuje, jak bylo s podnětem naloženo, případně v jaké fázi řešení je. Po vyřešení podnětu informuje odesílatele o výsledku.

CZECHOSLOVAK GROUP prohlašuje, že důvodných podnětů na etickou linku si váží a jejich podávání podporuje. To samozřejmě neplatí pro podněty lživé či podněty s cílem nespravedlivě osočit jinou osobu či společnost. Takový podnět sám o sobě představuje porušení etického kodexu a protikorupčního programu CZECHOSLOVAK GROUP se všemi důsledky, které z toho vyplývají.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti