Upravit stránku

Etický kodex holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

 1. Tento etický kodex se vztahuje na všechny zaměstnance, ať už v technickohospodářských nebo dělnických profesích, management jednotlivých společností a skupiny i členy představenstva. Některá jeho ustanovení se vztahují i na specifické skupiny zaměstnanců (např. obchodníci) nebo se dotýkají subjektů mimo holding CZECHOSLOVAK GROUP (např. dodavatelé a dealeři) v ČR i jiných zemích, kde CZECHOSLOVAK GROUP působí.
 2. Holding CZECHOSLOVAK GROUP trvá u svých zaměstnanců i partnerů nejen na dodržování požadavků právních norem, ale i na vysokých etických standardech založených na čestném jednání, důvěře, transparentnosti, otevřenosti, integritě a odpovědnosti.
 3. Holding CZECHOSLOVAK GROUP se zapojil do protikorupčního programu Transparency International pro oblast Defence a jehozaměstnanci jsou povinni seznámit se s požadavky tohoto programu a ve své činnosti jednat v jeho duchu.
 4. Obecnou odpovědnost za realizaci protikorupčního programu holdingu CZECHOSLOVAK GROUP nese představenstvo, manažersky protikorupční program realizuje personální ředitel CZECHOSLOVAK GROUP, který má ve věci protikorupčního programu přímý přístup k členům představenstva a odpovídá za kontinuální realizace etické a protikorupční agendy ve společnosti. V jeho odpovědnosti je i monitoring a vyhodnocování plnění etického a protikorupčního programu CZECHOSLOVAK GROUP a rovněž zavedení formálního procesu řešení korupčních podezření.
 5. Holding CZECHOSLOVAK GROUP u svých zaměstnanců důsledně odmítá a zakazuje jakékoliv korupční jednání, v případě prokázání korupce vůči pachateli uplatňuje nárok na náhradu škody, kterou holdingu způsobil, z pravidla s ním okamžitě ukončí pracovní poměr a dle své zákonné povinnosti neprodleně nahlašuje korupční jednání Policii ČR, která může přistoupit k zahájení trestního stíhání.
 6. Holding CZECHOSLOVAK GROUP zakazuje jakékoliv jednání zaměstnanců ve střetu zájmů. Z toho vyplývá, že zaměstnanci CZECHOSLOVAK GROUP se nesmí podílet na dodavatelských a obchodních vztazích CZECHOSLOVAK GROUP na straně dodavatelů či odběratelů zboží a služeb přímým či nepřímým způsobem a nesmí mít žádný osobní prospěch z těchto vztahů od jiného subjektu než je CZECHOSLOVAK GROUP. Riziko střetu zájmů, které vyplývá např. z členství rodinných příslušníků či přátel v orgánech společností, které jsou dodavateli či odběrateli společností holdingu, či držení podílů v těchto společnostech, by měl zaměstnanec z preventivních důvodů ohlásit personálnímu řediteli CZECHOSLOVAK GROUP.
 7. V případě důvodného podezření z jednání, které je hrubě neetické, korupční, narušující bezpečnost práce, ochranu životního prostředí či poškozujícího pověst holdingu CZECHOSLOVAK GROUP, by měl zaměstnanec nebo každý, kdo se o takovém jednání hodnověrným způsobem dozví, nahlásit toto jednání cestou etické linky CZECHOSLOVAK GROUP. Neměly by být však dávány podněty malicherné, bez důkazů nebo dokonce nepravdivé s cílem někoho osobně poškodit. Za takové podněty je sdělovatel plně odpovědný a můžou být sankcionovány vzhledem k tomu, že narušují důvěru a standardní pracovní vztahy ve společnosti a v konečném důsledku odporují i etickému kodexu.
 8. Zaměstnanci holdingu CZECHOSLOVAK GROUP, zejména příslušníci obchodního a marketingového oddělení, jsou povinni seznámit externí partnery, zejména dealery a dodavatele, s protikorupčním programem CZECHOSLOVAK GROUP, resp. těmi jeho částmi, které se externích partnerů týkají.
 9. Obchodníci holdingu CZECHOSLOVAK GROUP i jeho dealeři jsou povinni v procesu vyhodnocování obchodních příležitostí a jednání o obchodních případech brát do úvahy korupční rizika. Ta jsou dána zejména tím, zda je zákazník z veřejného či soukromého sektoru, jaká je pozice země původu zákazníka v globálním antikorupčním žebříčku Transparency International a jaký je způsob zadání (soutěžní nebo oslovením jediného subjektu).
 10. Obchodníci holdingu CZECHOSLOVAK GROUP jsou povinni prověřit z veřejných zdrojů dostupných v médiích a na internetu, zda se v souvislosti s externími partnery CZECHOSLOVAK GROUP vyskytují prokázané korupční případy a vzít to do úvahy při obchodních rozhodnutí, a to vč. možnosti nenavazování, resp. ukončení vztahů s partnery, u nichž se korupce objevila.
 11. V rámci budování dobrých vztahů zejména v obchodní oblasti holding CZECHOSLOVAK GROUP zajišťuje pro své partnery standardní služby včetně možnosti hrazení nákladů pobytu partnerů CZECHOSLOVAK GROUP a poskytování darů a pozorností. Je však zakázáno zajišťovat partnerům nepřiměřeně luxusní ubytování, neetické a drahé zábavní služby nebo jim dávat dary, jejichž hodnota je zjevně nepřiměřená. Toto jednání je považováno za potenciální korupci ve vztahu k partnerům CZECHOSLOVAK GROUP. Stejně tak mají manažeři a zaměstnanci CZECHOSLOVAK GROUP, zejm. na jeho obchodním úseku, zákaz takovéto zjevně nepřiměřené služby či luxusní dary přijímat. V případě, že dojde k takovému jednání ze strany partnera, má zaměstnanec CZECHOSLOVAK GROUP povinnost hlásit tuto skutečnost nadřízenému.
 12. Na některých zahraničních trzích můžou být úředníky ve veřejném sektoru požadovány tzv. poplatky za vyřízení věci (facilitation payments), které jsou podle tamního práva legální. Je přísně zakázáno, aby společnosti holdingu CZECHOSLOVAK GROUP poskytovaly poplatky za zprostředkování. Do definice poplatků za zprostředkování nespadají obchodní provize pro partnery v soukromém sektoru, např. na základě dealerských smluv, licenčních smluv či smluv o obchodním zastoupení.
 13. Zakazuje se poskytování sponzorských darů, které jsou účelově vázány na jakoukoliv obchodní příležitost ve veřejném či soukromém sektoru. Toto pravidlo obdobně platí i pro dary politickým stranám a hnutím. Účelem sponzoringu CZECHOSLOVAK GROUP je podpora vzdělání (zejména technického), dále podpora sportu, kultury či neziskového sektoru, a to zejména v regionu, kde společnosti holdingu CZECHOSLOVAK GROUP působí.
 14. Cílem etického kodexu je nejen jeho aplikace v holdingu CZECHOSLOVAK GROUP, ale též podpora protikorupční agendy a poctivého podnikání do veřejnosti i podnikatelského sektoru v ČR i na zahraničních trzích.

Tento Etický kodex nabývá účinnosti dne 1. března 2016.

Michal Strnad
Generální ředitel CZECHOSLOVAK GROUP a.s.